Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Pliki do pobrania

 

 

Tytuł opracowania

Rok

 
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016 - 2019 2016
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2012 - 2015 (z lat 2012-2013) 2014
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2012 - 2015 2012
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008 - 2011 (z lat 2008-2009) 2010
Analiza systemów ekologicznych miast woj. łódzkiego pod kątem ich powiązań z systemem ekologicznym województwa 2009
Uwarunkowania przestrzenne możliwości wykorzystania lokalnych zasobów złóż gliny oraz słomy dla celów budownictwa w woj. łódzkim 2009
Kształtowanie sieci ośrodków turystycznych w ujęciu strefowym w  woj. łódzkim 2009
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Europejskich Szlaków Kulturowych. Synteza 2008
Mapa promocyjna Europejskich Szlaków Kulturowych 2008
Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 2007
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008-2011. 2007
Koncepcja rozwoju turystyki w Aglomeracji Łódzkiej. 2007
Plan ochrony Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki 2006
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna szlaku wodnego Pilicy 2006
Plan ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego 2005
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna szlaku wodnego Warty. 2005

Koncepcja ochrony i kształtowania środowiska kulturowego. Studium historycznych zespołów miejskich i wiejskich.

2005

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł opracowania Rok  
Koncepcja rozwoju logistyki w woj. łódzkim 2016
Monitoring natężenia ruchu na drogach woj. łódzkiego na podstawie Genralnego Pomiaru Ruchu 2015 2016
Studium rozwoju sieci drogowej w woj. łódzkim 2016
Regionalny plan transportowy woj. łódzkiego spełniający kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 2016
Rozwój energetyki w kontekście wykorzystania OZE w woj. łódzkim 2015
Analiza możliwości produkcji biomasy i biogazu w woj. łódzkim 2011
Analiza możliwości wykorzystania energii wiatrowej w woj. łódzkim 2011
Analiza możliwości wykorzystania energii słonecznej w woj. łódzkim 2011
Analiza wyników pomiaru natężenia ruchu w 2010r w woj. łódzkim 2011
Analiza możliwości przełożenia drogi wojewódzkiej nr 702 w rejonie Zgierza (dojazd do węzła na S-14) 2010
Analiza możliwości rozszerzenia sieci TEN-T 2009
Analiza mozliwości trasowania obwodnicy Konstantynowa Łódzkiego 2008
Analiza przebiegu kolejowych połączeń regionalnych dla woj. łódzkiego w powiązaniu z planowaną linią kolejową dużych prędkości 2008
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna szlaków kolejek wąskotorowych w woj. łódzkim 2008
Intermodalny klaster logistyczny Łęczyca - analiza planistyczna 2008
Energia geotermalna w woj. łódzkim 2007

Analiza obciążenia ruchem sieci dróg krajowych i wojewódzkich w woj. łódzkim

2007

 

 

 

 

Tytuł opracowania Rok  
Analiza poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze woj. łódzkiego. 2017
Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w woj. łódzkim. 2017
Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w woj. łódzkim. 2017
Waloryzacja ośrodków miejskich. 2016
Procesy rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego. (cz. III) 2016
Procesy rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego. (cz. II) 2016
Procesy rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego. (cz. I) 2016
Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. 2016
Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy. 2015
Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast woj. łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego. 2015
Określenie kosztów i korzysci wynikajacych z funkcjonowania łódzko-świetokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych. 2015
Możliwości rozwoju łódzko-świetokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych. 2015
Oszacowanie kosztów i korzyści dla Obszaru Metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego. 2015
Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. 2014
Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. 2014
Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim. 2014
Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca 2012 r. w regionie łódzkim. (cz. III) 2014
Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca 2012 r. w regionie łódzkim. (cz. II) 2014
Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca 2012 r. w regionie łódzkim. (cz. I) 2014
Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów. Województwo Łódzkie. 2014
Identyfikacja terenów wymagających rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego powyżej 25 tys. mieszkańców. 2010
Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej miast woj. łódzkiego w latach 1999-2008. 2010
Przemiany na rynku pracy w latach 2002-2007. 2009
Analiza struktury podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w woj. łódzkim. 2008
Oferty inwestycyjne samorządów (na podstawie opracowań planistycznych szczebla lokalnego). 2008
Studium powiązań funkcjonalno-przestrzennych obszarów metropolitalnych Warszawy i Łodzi. 2008
Uwarunkowania rozwoju klastrów w woj. łódzkim. 2007
Oferty terenowe w zakresie możliwości lokalizacji inwestycji logistycznych i gospodarczych na podstawie opracowań planistycznych szczebla lokalnego. 2007

 

 

 

 

 

Tytuł opracowania Rok  
Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2016 r.) 2017
Raport roczny z monitoringu procesów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym w woj. łódzkim 2017
Raport roczny z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego. LORIS 2030 2017
Raport o gospodarowaniu przestrzenią na terenie województwa łódzkiego – stan na dzień 31.12.2015 r. 2016
Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2015 r.) 2016
Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2014 r.) 2015
Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2013 r.) 2015
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 2014
Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego, zawartych w aktualizacji PZPWŁ 2014
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego. LORIS 2030 2013
Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca grudnia 2012 roku w regionie łódzkim 2013
Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2012 r.) 2013
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2013
Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego, zawartych w aktualizacji PZPWŁ (lata 2009-2012) 2013
Raport o gospodarowaniu przestrzenią na terenie woj. łódzkiego (stan na 31. 12. 2010r.) 2011
Plan zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego 2010