Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Pliki do pobrania

 

 

Tytuł opracowania

Rok

 

Diagnoza walorów widokowo - kompozycyjnych oraz zagrożeń dla możliwości ich zachowania w województwie łódzkim

 

- Analiza widokowo - kompozycyjna wybranych panoram historycznych jednostek osadniczych

 

- Analiza widokowo - kompozycyjna wybranych panoram z punktów widokowych

 

- Analiza widokowo - kompozycyjna wybranych wnętrz dolin rzecznych

2018

Identyfikacja układów ruralistycznych o istotnych wartościach krajobrazowych i kulturowych w skali woj. łódzkiego i ich waloryzacja

pod kątem rekomendacji do wyznaczania krajobrazów priorytetowych

2018

Typy krajobrazów naturalnych województwa łódzkiego

2018

Opracowanie ekofizjograficzne do Planu zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego

- załaczniki graficzne

2018
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016 - 2019 2016
System obszarów chronionych w województwie łódzkim - koncepcja 2015
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2012 - 2015 (z lat 2012-2013) 2014
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2012 - 2015 2012
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008 - 2011 (z lat 2008-2009) 2010
Analiza systemów ekologicznych miast woj. łódzkiego pod kątem ich powiązań z systemem ekologicznym województwa 2009
Uwarunkowania przestrzenne możliwości wykorzystania lokalnych zasobów złóż gliny oraz słomy dla celów budownictwa w woj. łódzkim 2009
Kształtowanie sieci ośrodków turystycznych w ujęciu strefowym w  woj. łódzkim 2009
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Europejskich Szlaków Kulturowych. Synteza 2008
Mapa promocyjna Europejskich Szlaków Kulturowych 2008
Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 2007
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008-2011. 2007
Koncepcja rozwoju turystyki w Aglomeracji Łódzkiej. 2007
Plan ochrony Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki 2006
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna szlaku wodnego Pilicy 2006
Plan ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego 2005
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna szlaku wodnego Warty. 2005

Koncepcja ochrony i kształtowania środowiska kulturowego. Studium historycznych zespołów miejskich i wiejskich.

2004

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł opracowania Rok  
Koncepcja rozwoju logistyki w woj. łódzkim 2016
Monitoring natężenia ruchu na drogach woj. łódzkiego na podstawie Genralnego Pomiaru Ruchu 2015 2016
Studium rozwoju sieci drogowej w woj. łódzkim 2016
Regionalny plan transportowy woj. łódzkiego spełniający kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 2016
Rozwój energetyki w kontekście wykorzystania OZE w woj. łódzkim 2015
Analiza możliwości produkcji biomasy i biogazu w woj. łódzkim 2011
Analiza możliwości wykorzystania energii wiatrowej w woj. łódzkim 2011
Analiza możliwości wykorzystania energii słonecznej w woj. łódzkim 2011
Analiza wyników pomiaru natężenia ruchu w 2010r w woj. łódzkim 2011
Analiza możliwości przełożenia drogi wojewódzkiej nr 702 w rejonie Zgierza (dojazd do węzła na S-14) 2010
Analiza możliwości rozszerzenia sieci TEN-T 2009
Analiza mozliwości trasowania obwodnicy Konstantynowa Łódzkiego 2008
Analiza przebiegu kolejowych połączeń regionalnych dla woj. łódzkiego w powiązaniu z planowaną linią kolejową dużych prędkości 2008
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna szlaków kolejek wąskotorowych w woj. łódzkim 2008
Intermodalny klaster logistyczny Łęczyca - analiza planistyczna 2008
Energia geotermalna w woj. łódzkim 2007

Analiza obciążenia ruchem sieci dróg krajowych i wojewódzkich w woj. łódzkim

2007

 

 

 

 

Tytuł opracowania Rok  
Analiza poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze woj. łódzkiego. 2017
Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w woj. łódzkim. 2017
Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w woj. łódzkim. 2017
Waloryzacja ośrodków miejskich. 2016
Procesy rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego. (cz. III) 2016
Procesy rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego. (cz. II) 2016
Procesy rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego. (cz. I) 2016
Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. 2016
Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy. 2015
Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast woj. łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego. 2015
Określenie kosztów i korzysci wynikajacych z funkcjonowania łódzko-świetokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych. 2015
Możliwości rozwoju łódzko-świetokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych. 2015
Oszacowanie kosztów i korzyści dla Obszaru Metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego. 2015
Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. 2014
Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. 2014
Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim. 2014
Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca 2012 r. w regionie łódzkim. (cz. III) 2014
Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca 2012 r. w regionie łódzkim. (cz. II) 2014
Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca 2012 r. w regionie łódzkim. (cz. I) 2014
Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów. Województwo Łódzkie. 2014
Identyfikacja terenów wymagających rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego powyżej 25 tys. mieszkańców. 2010
Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej miast woj. łódzkiego w latach 1999-2008. 2010
Przemiany na rynku pracy w latach 2002-2007. 2009
Analiza struktury podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w woj. łódzkim. 2008
Oferty inwestycyjne samorządów (na podstawie opracowań planistycznych szczebla lokalnego). 2008
Studium powiązań funkcjonalno-przestrzennych obszarów metropolitalnych Warszawy i Łodzi. 2008
Uwarunkowania rozwoju klastrów w woj. łódzkim. 2007
Oferty terenowe w zakresie możliwości lokalizacji inwestycji logistycznych i gospodarczych na podstawie opracowań planistycznych szczebla lokalnego. 2007

 

 

 

 

 

Tytuł opracowania Rok  
Plan zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego MOF Łodzi 2018
Plan zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego MOF Łodzi-załączniki graficzne 1-15 2018
Plan zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego MOF Łodzi-załączniki graficzne 16-28 2018
Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2016 r.) 2017
Raport roczny z monitoringu procesów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym w woj. łódzkim 2017
Raport roczny z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego. LORIS 2030 2017
Raport o gospodarowaniu przestrzenią na terenie województwa łódzkiego – stan na dzień 31.12.2015 r. 2016
Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2015 r.) 2016
Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2014 r.) 2015
Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2013 r.) 2015
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 2014
Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego, zawartych w aktualizacji PZPWŁ 2014
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego. LORIS 2030 2013
Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca grudnia 2012 roku w regionie łódzkim 2013
Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2012 r.) 2013
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2013
Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego, zawartych w aktualizacji PZPWŁ (lata 2009-2012) 2013
Raport o gospodarowaniu przestrzenią na terenie woj. łódzkiego (stan na 31. 12. 2010r.) 2011
Plan zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego 2010