Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej;
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zamieszczonych plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Materiały kartograficzne

Aplikacje mobilne

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi znajduje się na siódmym i ósmym piętrze budynku przy Al. Piłsudskiego 12 w Łodzi.

 • Dostęp do budynku z poziomu wejścia głównego (przed schodami) od strony al. Piłsudskiego na poziom parteru budynku odbywa się poprzez platformę dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stornie od schodów wejściowych znajduje się wejście do tej platformy oraz przycisk przyzywający uruchamiający sygnał na portierni. Platformę obsługuje portier.
 • Z poziomu parteru budynku wszystkie kondygnacje dostępne są za pomocą 4 dźwigów osobowych. Wymiary kabiny dźwigów osobowych pozwalają na swobodne wjechanie, obrót i wyjechanie wózkiem dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostęp z holu windowego do korytarzy zależny jest od danej kondygnacji, ponieważ niektóre kondygnacje posiadają wydzielenie holu windowego od korytarzy. Na kondygnacjach, gdzie takiego wydzielenia nie ma dostęp jest możliwy, a tam gdzie hole są wydzielone dostęp jest możliwy tylko jeśli drzwi są o szerokości nie mniejszej niż 90 cm w świetle przejścia.
 • Dostęp do poszczególnych pomieszczeń z korytarza jest również uzależniony od szerokości drzwi. Jeśli drzwi są o szerokości nie mniejszej niż 90 cm w świetle przejścia dostęp jest możliwy.
 • W budynku nie ma sanitariatów ani pomieszczeń socjalnych ogólnodostępnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Powyżej opisane aspekty dotyczą osób o niepełnosprawności ruchowej. Osoby niewidzące lub słabo widzące oraz osoby niepełnosprawne umysłowo mogą się poruszać po budynku jedynie pod opieką osób towarzyszących, ponieważ budynek nie jest dostosowany do tego typu niepełnosprawności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Szałowski.
 • E-mail: jakub.szalowski@bppwl.lodzkie.pl
 • Telefon: 426305769

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
 • Adres: al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź
 • E-mail: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl
 • Telefon: 426305769

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.