Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

O nas

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi jest jednostką budżetową podległą Samorządowi Województwa Łódzkiego, powołaną do życia uchwałą Nr VII/62/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku.
 

Biuro powstało w wyniku połączenia Regionalnej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Sieradzu i Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego w Skierniewicach. Początkowo Biuro miało swoją siedzibę w Łodzi przy ulicy Więckowskiego 20 oraz posiadało trzy zespoły terenowe: w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu i w Skierniewicach. W 2002 roku nastąpiła reorganizacja Biura, w wyniku której zlikwidowane zostały wszystkie zespoły terenowe.

Od grudnia 2018 roku siedziba Biura mieści się w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 12.

Statutowa działalność Biura obejmuje:

 1. Biuro pełni funkcję Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego.
 2. Biuro wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej oraz inne powierzone przez Zarząd Województwa Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego.
 3. Biuro wykonuje czynności i zadania zlecane przez Marszałka Województwa Łódzkiego, w tym zadania wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Łódzkiego obowiązków Instytucji Zarządzającej regionalnymi programami operacyjnymi, współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.
 4. Do zadań Biura w szczególności należy:
 • opracowanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu strategii rozwoju województwa łódzkiego, jej aktualizacji oraz raportów na temat osiągnięcia celów polityki regionalnej,
 • opracowywanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz jego okresowych aktualizacji, w tym raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
 • współudział w opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego,
 • prowadzenie analiz i ewaluacji polityk publicznych zapisanych w strategicznych dokumentach krajowych i wojewódzkich, mających wpływ na rozwój województwa łódzkiego,
 • budowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie łódzkim, prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i trendów rozwojowych, prognozowanie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej oraz opracowywanie raportów,
 • budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych, budowa  banku danych o przestrzeni województwa oraz monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa,
 • budowa banku danych o przestrzeni województwa łódzkiego oraz monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa,
 • prowadzenie analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań branżowych,,
 • opracowywanie uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i instytucje branżowe, w tym w trybie art. 106 Kpa,
 • realizacja zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego.

Biuro w szczególności współpracuje z organami administracji rządowej i Krajowym Obserwatorium Terytorialnym, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego, organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw.

Biuro może także wykonywać opracowania dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych na podstawie umów i porozumień.
Biuro działa na podstawie Rocznego Programu Działania przyjmowanego zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Biuro posiada kadrę wysoko kwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin planowania przestrzennego.

Posiadamy dobrą znajomość terenu województwa i poszczególnych gmin nabytą w okresie ponad trzydziestu lat przy sporządzaniu różnego rodzaju opracowań planistycznych. Swoje prace wykonujemy w oparciu o nowoczesne techniki komputerowe.